کتب کلاس نهم متوسطه سال تحصیلی ۹۶_۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود فایل

سال تحصیلی 95-96

135/1

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)

(07/09/94)

سوم متوسطه

فایل  1.5 مگابایت

139

فرهنگ و هنر

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه4.01 مگابایت 
بخش اول 3.41 مگابایت 
بخش دوم 5.08 مگابایت 
کل فرهنگ و هنر 11.64 مگابایت

136

کار و فناوری

(29/03/95)

سوم متوسطه

کل کتاب کار و فناوری6.87 مگابایت

138

مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 522.34 کیلوبایت 
بخش اول 4.48 مگابایت 
بخش دوم 3.22 مگابایت 
بخش سوم 2.95 مگابایت 
بخش چهارم1023.41 کیلوبایت 
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) نهم10.44 مگابایت 

135

پیام های آسمان

(31/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 921.47 کیلوبایت
بخش اول 2.65 مگابایت
بخش دوم 2.24 مگابایت
بخش سوم 1.41 مگابایت
بخش چهارم 963.67 کیلوبایت
بخش پنجم 1.82 مگابایت
بخش ششم 1.08 مگابایت
کل کتاب پیام های آسمان 8.13 مگابایت

133

ریاضی

(29/03/95)

سوم متوسطه

ریاضی 5.75 مگابایت

131.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه1015.01 کیلوبایت
بخش اول4.24 مگابایت
بخش دوم3.89 مگابایت
بخش سوم 2.65 مگابایت 
بخش چهارم 3.48 مگابایت 
بخش پنجم 3.13 مگابایت 
بخش ششم 2.77 مگابایت
بخش هفتم 4.57 مگابایت
بخش هشتم 4.12 مگابایت 
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)26.27 مگابایت

144

آمادگی دفاعی

(29/03/95)

سوم متوسطه

مقدمه 7.69 مگابایت
بخش اول 7.47 مگابایت
آمادگی دفاعی 14.73 مگابایت

140.1

كتاب كار انگلیسی

(29/03/95)

سوم  متوسطه

کتاب کار انگلیسی 4.57 مگابایت

131

فارسی

(29/03/95)

سوم  متوسطهمقدمه 1.1 مگابایت
بخش اول 1.29 مگابایت
بخش دوم 1.49 مگابایت
بخش سوم 1.57 مگابایت
بخش چهارم 1.88 مگابایت
بخش پنجم 1.75 مگابایت
بخش ششم 2.11 مگابایت
فارسی 8.47 مگابایت

135/2

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق
(29/03/95)

سوم  متوسطهمقدمه 480.28 کیلوبایت
بخش اول 668.23 کیلوبایت
بخش دوم 442.41 کیلوبایت
بخش سوم 540.45 کیلوبایت
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 905.64 کیلوبایت

141عربی
(29/03/95)
سوم متوسطهمقدمه 1.15 مگابایت
بخش اول 8.61 مگابایت
بخش دوم 688.42 کیلوبایت
عربی 9.59 مگابایت

142آموزش قرآن
(29/03/95)
سوم متوسطهمقدمه 5.31 مگابایت
بخش اول 7.73 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 4.15 مگابایت
آموزش قرآن 18.02 مگابایت

140

زبان انگلیسی

(05/05/94)

سوم متوسطهکتب کلاس هشتم متوسطه سال تحصیلی۹۶_۹۵

 
کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود  

سال تحصیلی:

95-96

118

علوم تجربی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه512.09 کیلوبایت
 بخش اول6.18 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی6.26 مگابایت

117

ریاضی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه512.66 کیلوبایت
 بخش اول1.13 مگابایت
 بخش دوم1.05 مگابایت
 بخش سوم877.01 کیلوبایت
 بخش چهارم820.77 کیلوبایت
 بخش پنجم1.01 مگابایت
 بخش ششم980.36 کیلوبایت
 بخش هفتم1.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی4.58 مگابایت

116

کار و فناوری

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه700.33 کیلوبایت
 بخش اول1.36 مگابایت
 بخش دوم2.58 مگابایت
 بخش سوم4.25 مگابایت
 بخش چهارم5.42 مگابایت
 بخش پنجم1.19 مگابایت
 بخش ششم1.58 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کار و فناوری13.82 مگابایت

119

پیام های آسمان

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل کامل کتاب: 
 پیام های آسمان4.18 مگابایت

115

فارسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه824.91 کیلوبایت
 بخش اول1.11 مگابایت
 بخش دوم1.48 مگابایت
 بخش سوم1.7 مگابایت
 بخش چهارم1.55 مگابایت
 بخش پنجم2.45 مگابایت
 بخش ششم3.3 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فارسی9.66 مگابایت

115/1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه1.29 مگابایت
 بخش اول3.22 مگابایت
 بخش دوم4.16 مگابایت
 بخش سوم3.98 مگابایت
 بخش چهارم4.33 مگابایت
 بخش پنجم3.35 مگابایت
 بخش ششم3.85 مگابایت
 بخش هفتم3.7 مگابایت
 بخش هشتم4.87 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

123

فرهنگ و هنر

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه4.69 مگابایت
 بخش اول2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فرهنگ و هنر8.21 مگابایت

122

مطالعات اجتماعی

(30/03/95)

 

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه532.55 کیلوبایت
 بخش اول5.97 مگابایت
 بخش دوم3.17 مگابایت
 بخش سوم6.72 مگابایت
 بخش چهارم1.33 مگابایت

125

عربی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه789.45 کیلوبایت
 بخش اول6.08 مگابایت
 بخش دوم656.48 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 عربی6.66 مگابایت

127

تفکر و سبک زندگی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه2.94 مگابایت
 بخش اول2.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 تفکر و سبک زندگی4.53 مگابایت

121/1

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

تفکر و سبک زندگی (پسران)723.76 کیلوبایت

124

انگلیسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

انگلیسی (2)6.9 مگابایت

124/1

کتاب کار انگلیسی

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه697.42 کیلوبایت
 بخش اول1.98 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کتاب کار انگلیسی2.27 مگابایت

126

آموزش قرآن

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه6.22 مگابایت
 بخش اول8.07 مگابایت
 بخش دوم4.68 مگابایت
 بخش سوم1.92 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 آموزش قرآن19.34 مگابایت

119/1

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(30/03/95)

دوم متوسطه

(هشتم)

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)853.1 کیلوبایتکتب کلاس هفتم متوسطه سال تحصیلی ۹۶_۹۵

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود                                         

سال تحصیلی 95-96

101.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(26/03/95)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
  مقدمه1.26 مگابایت
  بخش اول3.63 مگابایت
 بخش دوم2.38 مگابایت
 بخش سوم2.21 مگابایت
 بخش چهارم1.88 مگابایت
 بخش پنجم2.63 مگابایت
 بخش ششم2.49 مگابایت
 بخش هفتم2.69 مگابایت
 بخش هشتم3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 95-96

101

فارسی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه1.55 مگابایت
 بخش اول1.75 مگابایت
 بخش دوم1.18 مگابایت
 بخش سوم1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فارسی4.1 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

104

علوم تجربی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه555.95 کیلوبایت
 بخش اول5.13 مگابایت
 بخش دوم2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی7.37 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

108

مطالعات اجتماعی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه786.64 کیلوبایت
 بخش اول6.14 مگابایت
 بخش دوم3.39 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

111/1

تفكر و سبك زندگی(ویژه دختران )

(26/03/95)

اول

 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)1.53 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

111

تفكر و سبك زندگی(كتاب مشترك دختران و پسران)

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه2.88 مگابایت
 بخش اول2.53 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 تفکر و سبک زندگی4.98 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

103

ریاضی

(26/03/95)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه2.34 مگابایت
 بخش اول1.33 مگابایت
 بخش دوم873 کیلوبایت
 بخش سوم896.78 کیلوبایت
 بخش چهارم1.07 مگابایت
 بخش پنجم819.95 کیلوبایت
 بخش ششم936.73 کیلوبایت
 بخش هفتم823 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی5.62 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

109

فرهنگ و هنر

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه631.91 کیلوبایت
 بخش اول4.59 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فرهنگ و هنر4.8 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

105

پیام های آسمان

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه962.4 کیلوبایت
 بخش اول7.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 پیام های آسمان7.58 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

110

انگلیسی

(26/03/95)
اول
انگلیسی8.49 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

110/1

كتاب كار انگلیسی

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه875.14 کیلوبایت
 بخش اول8.11 مگابایت
 بخش دوم922.53 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 کتاب کار انگلیسی8.96 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

112

آموزش قرآن

(26/03/95)
اول
 آموزش قرآن23.57 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

114/1

عربی

(26/03/95)
اول
عربی5.68 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

102

کاروفناوری

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه617.16 کیلوبایت
 بخش اول961.93 کیلوبایت
 بخش دوم696.79 کیلوبایت
 بخش سوم825.81 کیلوبایت
 بخش چهارم1.63 مگابایت
 بخش پنجم1016.95 کیلوبایت
 بخش ششم1.56 مگابایت
 بخش هفتم1.22 مگابایت
 بخش هشتم1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کار و فناوری5.9 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

105.2

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه719.47 کیلوبایت
 بخش اول624.65 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 95-96


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات