ریــــــــــــــــــاضی مــــــــــحــــــــــتــــــــــرم لطفـــــــــا دیگه بزرگ شو و مسائلتو خودت حل کن

بــــــــــــــــــــــــــــــا تشکــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمنتظر نظرات شما هستیم-عرش